Navratri

Navratri betekent letterlijk de negen nachten van de goddelijke moeder Durga. Binnen de Hindoe Dharm zijn er vier Navratri ’s die elk in één kwartaal voorkomen. Daarnaast heeft elke maand twee dagen die gezien worden als dagen van Maha Devi.

Tijdens deze dagen worden we eraan herinnerd hoe belangrijk het is om je innerlijk te zuiveren van negatieve gedachten en tot bezinning te komen over je menselijke kwaliteiten en eigenschappen. Door ruimte te maken voor de innerlijke kracht van de Moeder is het mogelijk de zintuiglijke wereld te overstijgen en anand (gelukzaligheid) te ervaren. Tijdens deze grote bezinningsperioden worden verschillende aspecten van Durga Maha Devi aanbeden.

Shakti
Devi is synoniem voor Shakti, de allesomvattende Goddelijke kracht van het universum. Met Shakti bedoelen we niet alleen de kracht en energie die de schepping in beweging brengt en vormen creëert, maar ook de kracht van het denken en de alwetendheid. Shakti is het dynamische aspect van Brahm, het oneindige, en is daarom ook oneindig. Brahm en Shakti zijn als de zon en zonnestralen, als vuur en de warmte van vuur onafscheidelijk verbonden met elkaar. Shakti is de kracht van het zonlicht, de levensenergie van de adem, de geur van aarde, de geluidsklanken en het gevoel en de waarneming van ons bewustzijn. Zij is alles wat het leven in het universum inhoudt. Shakti wordt in drie verschillende aspecten aangeroepen, aanbeden en afgebeeld. Deze drie aspecten zijn de drie aspecten van de geopenbaarde natuur, prakriti, en zijn:

 1. De “vernietigende”, degenererende kracht als MahaKali (materiële aspect).
 2. De onderhoudende, opererende kracht als MahaLakshmi (astrale aspect).
 3. De scheppende, genererende kracht als MahaSaraswati (causale aspect).

Tijdens navratri wordt de eerste drie dagen MahaKali aanbeden, de volgende drie dagen MahaLakshmi en de laatste drie dagen MahaSaraswati.

MahaKali
MahaKali heeft te maken met de materiële openbaring. De materiele openbaring is alles wat zichtbaar is van moeder natuur en wordt beïnvloed door de tijd. De materiele openbaring verandert constant onder invloed van de tijd. Omdat MahaKali de kracht is die door vernietiging voor deze verandering zorgt, wordt zij ook gezien als de tijd.

Timemanagement is de beste Puja
De tijd is een element dat altijd hetzelfde blijft. Het heeft geen bewustzijn en heeft dus geen invloed op de gevoelens en gedachten van een mens. Om een indicatie te hebben van de handelingen die men maakt, is de tijd ingedeeld in het verleden, heden en toekomst. Op het verleden kan men geen invloed uitoefenen, omdat dit een gevolg is van daden die al verricht zijn. Wat al gebeurd is, kan men niet meer veranderen en dus niet beïnvloeden. De toekomst is een gevolg van de daden die we in het heden verrichten. Omdat men de gevolgen niet volledig in eigen handen heeft, kan men ook geen invloed uitoefenen op de toekomst. Waar men wel invloed op heeft, is het heden. Dit kan men beïnvloeden door op een bewuste en zorgvuldige manier te handelen en dus de tijd die we in het heden hebben nuttig te besteden. Het goed indelen van de tijd, maken van planningen is de manier waarop we Kali Mata, de tijd, respecteren.

Vernietigen om op te bouwen
Om te handelen, is het hebben van kennis en wijsheid belangrijk. Kali Mata is de kracht die vernietigt om ruimte te maken voor een nieuwe schepping. Zij neemt het kwade weg om het goede in overvloed terug te geven. Zij vernietigt onwetendheid om wijsheid te planten, zodat men in staat is juist te handelen en zo een goed verleden, heden en toekomst te hebben. Kali Mata is dus niet meedogenloos, zoals vaak wordt aangegeven, maar erg vrijgevig. Door het aanbidden van Kali Mata krijgen we ook kracht om de materie te overstijgen. Dit is nodig om bhakti (kosmische bevrijding) te bereiken. Om dit te bereiken is zelfanalyse erg belangrijk en om ons te confronteren met onze eigen handelingen is moed nodig.

MahaLakshmi
MahaLakshmi heeft te maken met de astrale openbaring. De astrale openbaring heeft te maken met de zintuiglijke ervaring van moeder natuur. Omdat Lakshmi Mata de kracht is die voor deze ervaringen zorgt, wordt zij gezien als de Man, de bundeling van alle ervaringen die zorgt voor het ontstaan van gedachten.

MahaLakshmi is ook de onderhoudende en voedende kracht die het leven in stand houdt. Tedere gevoelens zoals liefde en geluk, die het leven dragelijk maken, zijn manifestaties van haar kracht. Doordat Lakshmi Mata symbool staat voor gastvrijheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en menslievendheid wordt zij ook aanbeden voor het bewerkstelligen van het welzijn in het gezinsleven.

Streven naar goede gedachten
Onze gedachten zijn onder te verdelen in goede, slechte en boven duale gedachten. Goed en slecht zijn twee aspecten die bij elkaar horen. Waar goede gedachten zijn, kunnen slechte gedachten hun intrede doen. Als de gedachten boven het duale zijn wordt er gesproken over een stabiele waarheid. De gedachten zijn daar onveranderlijk goed en er is geen sprake van terugval naar slechte gedachten. Het hebben van deze stabiele goede gedachten (=pragyaa) zorgt ervoor dat het leven gelukkig verloopt. Er wordt daarom gezegd dat Lakshmi Mata daar verblijft waar er zuiverheid, dharm, eerbiedigheid, bescheidenheid, fatsoenlijkheid en andere goede karaktereigenschappen en gedachten zijn. Het werkelijk aanbidden van Lakshmi Mata gebeurt door te streven naar stabiele goede gedachten die leiden tot een goed karakter. Dit kan op elk moment van de dag gedaan worden.

MahaSaraswati
MahaSaraswati heeft te maken met de causale openbaring. De causale openbaring heeft te maken met de oorzaak van moeder natuur. Saraswati Mata heeft de natuur geopenbaard door middel van klank (aumkaar) en is daarom de scheppende kracht. Zij is ook de manifestatie van het zuivere bewustzijn. Omdat het bewustzijnsniveau bepaald wordt door het bewustzijnsaspect heeft deze invloed op de causale openbaring.

Ons bewustzijnsaspect heeft als gevolg kennis, wijsheid en intuïtie. Men moet namelijk eerst kennis opdoen. Daarna kan men deze kennis toepassen door het te gebruiken om onderscheid te maken tussen goed en slecht, wat wijsheid is. Als men de wijsheid, waar er nog sprake is van dualiteit, overstijgt komt men in een zuiver bewustzijn waar er sprake is van intuïtie. Saraswati Mata helpt het ontplooien van zuiver bewustzijn en het streven naar ultieme wijsheid.

 

Nav Durga
De drie aspecten MahaKali, MahaLakshmi en MahaSaraswati nemen elk weer drie vormen aan. Deze staan bekend als Nav Durga. Op elke dag van navratri staat één van de negen aspecten centraal. Deze negen worden onder andere in de Maarkandeya Puran genoemd.

In de Maarkandeya Puran wordt door Rishi Maarkandeya de volgende vraag gesteld aan Brahma ji:

Aum yadgoehyam paramam loke sarwarakhshakaram nrinaam,
yanna kasyachidaakhyaatam tanme broehi pitaamaha.

Dat wat in deze wereld het grootste geheim en mysterie is, de kracht die de mens van alle kanten beschermt en wat u tot nu toe niet aan een ander heeft geopenbaard. Ik verzoek u met toewijding deze aan mij te vertellen.

Brahmaji antwoordt het volgende:

Asti goehyatamam wiepra sarwabhoetopakaaram,
dewyaastu kawacham punyam tachshrinoeshwa mahaamoene.

O wijze (kenner van de veda = Vipra) het mysterie kan alleen een harnas van de devi zijn die het mysterie aller mysteriën is. Zij die rein is en die in het belang van alle wezens handelt. O wijze, luister naar haar namen.

Prathamam Shailputri cha dwitiyam Bhramchaarini,
tritiyam Chandraghanta eti Kushmaanda eti chaturthakam.
Panchamam Skandamaata eti shashtham Kaatyaayani eti cha,
saptamam Kaalraatri eti Mahaagauri eti cha aashtamam.
Nawamam Siddhidaatri cha nawdurga prakirtitaah.

Brahmaji noemt hier de 9 namen van de aspecten van moeder Durga, moeder natuur. Deze 9 aspecten van de goddelijke moeder worden aanbeden tijdens navratri. Hieronder een korte uitleg van elk aspect.

 1. Shailputri
  Zij is de dochter van Himalaya en staat beter bekend als Parvati. In haar vorige verschijning was zij Sati, de echtgenote van Shiva en de dochter van Daksha. Toen haar vader een grote yagya organiseerde, nodigde hij alle devta’s uit. Enkel de echtgenoot van Sati kreeg geen uitnodiging. Sati wilde de yagya graag bijwonen en ging zonder Shiva naar haar ouders. Daar aangekomen werd Shiva in haar bijzijn beledigd. Zij kon deze belediging niet aan en sprong uit woede en vernedering in de hawankoend (offervuur). Na enige tijd werd zij, op verzoek van Himalaya, als zijn dochter geboren. Zij kreeg de naam Parvati en trouwde weer met Shiva. Shailputri staat symbool voor liefde en loyaliteit.
 1. Brahmchaarini
  Zij is de schenkster van waarheid, kennis en gelukzaligheid. Door haar met toewijding te dienen verkrijgt men kracht, onthechting, balans, kennis en wijsheid. Ook zal men niet van zijn doelstelling afwijken door de standvastigheid en stabiliteit die men verkrijgt.
 1. Chandraghantaa
  Zij heeft op haar hoofd de vorm van en halve maan en heet daarom Chandraghantaa. Door op haar te concentreren worden alle obstakels en zonden vernietigd. Zij is altijd alert en neemt negatieve energieën en demonische geaardheden weg. De termen “Chandra” en “Ghanta”, betekenen geluk en kennis en het overladen van vrede en sereniteit.
 1. Kushmaandaa
  Met een heel tedere lach heeft zij het heelal geopenbaard, waardoor zij de naam Kushmaandaa kreeg. Zij is degene die het drievoudige leed van de wereld in haar buik herbergt. Het drievoudig leed is het leed dat ervaren wordt door het materiele, astrale en causale lichaam. Door Kushmaandaa te aanbidden worden alle ziektes en leed vernietigd en krijgt men levensenergie, roem, eer, kracht en gezondheid.
 1. Skandamaataa
  Zij is de moeder van Skand ‘kumar kartikeya’ en wordt daarom Skaandmaata genoemd. Skand is de legerleider van de devta’s tijdens het gevecht tegen de demonen. Door Skandamaataa te aanbidden, worden alle verlangens vervuld en ervaart men in deze vergankelijke wereld alle vrede en geneugten van het leven.
 1. Kaatyaayani
  De zoon van een beroemde Rishi genaamd Kat was Kaatya. In deze dynastie is de bekende Rishi Kaatyaayan geboren. Om hem te belonen voor zijn devotie, aanvaarde Durga mata zijn verzoek om als zijn dochter geboren te worden en kreeg de naam Kaatyaayani. Dit aspect van Durga Mata is de schenkster van de vier levensdoeleinden namelijk, Dharma (wezenswet en gedragscode), Artha (materiële voorspoed), Kaam (genot en levensvreugde) en Moksha (spirituele vrijheid en verlossing).
 1. Kaalraatri
  Zij is de vernietigster van de alles verslindende dood en wordt daarom Kaalraatri genoemd. Hoewel haar expressie en uiterlijk afschrikwekkend zijn, is zij de schenkster van goede daden, waardoor ze ook de naam Shubhangkari heeft. Mata Kaalratri vernietigt demonisch geaarde personen. Door haar in je gedachten te nemen, worden alle vormen van kwade geesten uit het leven gebannen. Door haar te aanbidden, zal men nooit enige vorm van angst of vrees ervaren en wordt men bevrijd van alle negatieve invloeden. Hierbij is het wel belangrijk dat men zichzelf blijft analyseren.
 1. Mahaagauri
  Door haar boetedoening kreeg ze een hele lichte huidskleur en daardoor de naam Mahaagauri. Vrede en medelijden stralen van haar af en haar kleding en ornamenten zijn wit. Door haar te aanbidden verdwijnen al het leed en zonden van de huidige en van de vorige levens. Ook in de toekomst zal men geen enkele vorm van leed ervaren.
 1. Siddhidaatri
  Zij is het laatste aspect van Durga Mata. Doordat zij alle vormen van kracht en verlossing geeft, wordt zij Siddhidaatri genoemd. Zij bezit de kracht om verschillende wensen te vervullen. Door haar zegen en genade krijgt men niet alleen wereldse, maar ook hemelse geneugten en innerlijke vrede en gelukzaligheid.

Shakti is één
Hoewel Shakti vele vormen aanneemt, blijft zij onverdeeld. De negen verschillende aspecten bezitten dezelfde oneindige kracht als Durga mata zelf. Het aanbidden van elke aspect is dus het aanbidden van dezelfde oneindige kracht.

Aditi dyour aditir antariksham,
aditir maataa sa pitaa sa putrah,
vishvedevaa aditih panchajanaa,
aditir jaatam aditir nitvam.

Aditi betekent onafgebroken of permanente kracht (Shakti). Deze kracht is de Divya Lok en de Antariksh. Deze kracht is moeder aarde ofwel de zichtbare natuur. De vader, Ishwar, en de zoon, de ziel, zijn beiden voortgekomen uit die kracht.

Alle goddelijke krachten van de wereld zijn vormen van diezelfde bovennatuurlijke kracht. Alle mensen op de aarde zijn belichamingen van die kracht. Alle levende wezens die bestonden en bestaan komen voort uit die kracht en ook alle levende wezens die zullen ontstaan komen voort uit haar. Met andere woorden, deze hele wereld is een voortvloeisel van die onafgebroken, permanente, oneindige kracht. De gedachte van navratri kan men dagelijks naleven door te proberen de vele kwaliteiten van Durga mata ons eigen te maken en zo een gelukkig, welvarend en uiteindelijk gelukzalig leven te leiden.

Spread the love

Deel Artikel

Volg ons op Social Media

Blijf op de hoogte door deel te nemen aan onze socialemediakanalen. Wij verzekeren u dat u op de hoogte blijft van interessante artikelen over de Hindu Dharma.

Ons streven op sociale media is niet slechts het verspreiden van informatie, maar ook het creëren van een online omgeving waarin we in contact blijven en interactie met elkaar aangaan.

Facebook

Recent Posts

 • All Post
 • Artikelen
 • Bhagavad Gita
 • Citaten
 • Dharma Ki Dash Lakshans
 • Ekadasi
 • Maha Purush
 • Maha Striya
 • Symbolen Hindu cultuur
 • Yoga

Android App

Edit Template

Over ons

Amrit Vani heeft ten doel: het bevorderen van de Hindu Dharm en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Amrit Vani tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het onderrichten van de gemeenschap in de idealen en de leefwijze van de Hindu Dharm, teneinde betere en nuttigere burgers te worden en te komen tot een harmonieuze eenheid binnen de gemeenschap.

Recent Post

 • All Post
 • Artikelen
 • Bhagavad Gita
 • Citaten
 • Dharma Ki Dash Lakshans
 • Ekadasi
 • Maha Purush
 • Maha Striya
 • Symbolen Hindu cultuur
 • Yoga

Copyright © 2024 Amrit Vani  | Alle rechten voorbehouden  | Privacy verklaring |  Powered by IT-Helplijn